Spory sądoweZostałeś wezwany do sądu by zeznawać jako świadek? I co dalej?

3 stycznia 2022

Zostałeś wezwany do sądu by zeznawać jako świadek? I co dalej?

Wiele osób kieruje do kancelarii pytanie, co począć, gdy otrzymamy wezwanie do sądu by zeznawać jako świadek. Jest to zagadnienie niebagatelne bowiem dla wielu osób oznacza konieczność wystąpienia w niewygodnej i często stresującej sytuacji. Dlatego z tego artykułu dowiesz się:

Czy możesz odmówić zeznań?

Czy musisz stawić się w sądzie osobiście?

Jakie przesłanki pozwalają na odmowę zeznań?

Gdy otrzymasz wezwanie do sądu co do zasady nie możesz odmówić zeznań. Aktualnie, także
w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną świadek może skorzystać z narzędzi, które mogą ułatwić zeznawanie. Mowa tu o zeznawaniu podczas rozprawy przeprowadzonej online lub
o zeznaniach na piśmie. Na zeznawanie na piśmie zgodę musi wyrazić sąd. Jeśli zgoda taka zostanie wyrażona, świadek jest obowiązany złożyć tekst zeznania w sądzie w terminie wyznaczonym przez sąd.

Gdy otrzymasz wezwanie do sądu co do zasady nie możesz odmówić zeznań.

 

Kto może odmówić złożenia zeznań?

Kodeks postępowania cywilnego wymienia katalog osób uprawnionych do odmowy zeznań. Wśród tych osób są małżonkowie stron, ich wstępni, zstępni i rodzeństwo oraz powinowaci w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby pozostające ze stronami w stosunku przysposobienia. Co więcej, prawo odmowy zeznań trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia. Jednakże odmowa zeznań nie jest dopuszczalna w sprawach o prawa stanu, z wyjątkiem spraw o rozwód.

Ponadto, świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli jego zeznanie mogłoby narazić jego lub jego bliskich, wymienionych powyżej, na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową albo jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej. Duchowny może odmówić zeznań co do faktów, o których dowiedział się podczas spowiedzi.

 

Jak wygląda zeznawanie?

W pierwszej kolejności sędzia będący przewodniczącym zadaje osobie będącej świadkiem pytanie co i z jakiego źródła wie o sprawie. Sąd powinien ponadto ustalić dane osobowe świadka, jego stosunek do strony oraz pouczyć o przysługującym prawie odmowy zeznań. To w tym momencie świadek może wyrazić wolę skorzystania z odmowy zeznań. Później strony lub ich pełnomocnicy, a także sąd może zadawać pytania świadkowi.

Jak już wcześniej sygnalizowaliśmy, w trakcie zeznań świadek może odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania. Nie jest to to samo co odmowa zeznań, o czym pisaliśmy powyżej. O tym prawie sąd również powinien poinformować świadka.

https://jolantaoleszczuk.pl/wp-content/uploads/2021/10/kancelaria-logo-2-biale.png
ul. Ludwika Idzikowskiego 18a/22, 54-129 Wrocław
NIP: 9271906869

Obserwuj nas:

Jolanta Oleszczuk radca prawny Wrocław

Jolanta Oleszczuk ukończyła prawo oraz administrację na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej przedsiębiorców zdobywała już na początku studiów obsługując podmioty zajmujące się prowadzeniem działalności deweloperskiej.

Jolanta Oleszczuk. Kancelaria Radcy Prawnego 2021