Prawo umówUmowa sprzedaży

16 września 2022

Umowy towarzyszą nam przez całe życie. Wśród nich jest jedna, z którą mamy do czynienia codziennie – umowa sprzedaży. Często nie mamy nawet świadomości, że staliśmy się właśnie stroną takiej umowy ani jakie prawa w związku z tym nam przysługują. Także po zawarciu umowy przedwstępnej, o której pisaliśmy ostatnio, najczęściej dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

 

Definicja umowy sprzedaży

Zgodnie z Kodeksem cywilnym w drodze umowy sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się odebrać rzecz i zapłacić sprzedawcy cenę. Istotą umowy sprzedaży jest więc przeniesienie własności rzeczy za zapłatą ceny.
Co ciekawe, nie każda umowa przenosząca własność będzie umową sprzedaży. Stanie się tak, gdy z umowy przenoszącej własność nie będzie płynął obowiązek zapłaty ceny. Przykładem może być umowa darowizny, o której pisaliśmy w jednym z poprzednich wpisów na stronie kancelarii.

 

Forma umowy sprzedaży

Co do zasady przepisy nie wymagają dla zawarcia umowy sprzedaży żadnej formy. Wyjątkiem są na przykład nieruchomości, których sprzedaż musi zostać zaprotokołowana przez notariusza. Brak formy, szczególnie da się obserwować w czynnościach życia codziennego. Przecież nikt z nas nie spisuje umowy sprzedaży na piśmie, kupując warzywa na targu. W związku z tym, jeśli ani przepisy, ani strony umowy nie przewidują dla danej umowy sprzedaży formy szczególnej, to może ona zostać zawarta w dowolnej formie.

Co do zasady przepisy nie wymagają dla zawarcia umowy sprzedaży żadnej formy. Wyjątkiem są na przykład nieruchomości, których sprzedaż musi zostać zaprotokołowana przez notariusza.

Przykładowo, nawet najdroższy i najbardziej wyszukany samochód może zostać sprzedany bez zachowania jakiejkolwiek formy umowy. Choć niezachowanie formy umowy sprzedaży co do zasady (z wyjątkami, gdy wymagana jest forma szczególna) nie wpływa na jej ważność czy skuteczność, to należy pamiętać, że w sytuacji, gdy dla zawarcia umowy zastrzeżona jest forma pisemna, dokumentowa albo elektroniczna dla celów dowodowych, w razie jej niezachowania nie jest w sporze dopuszczalny dowód z zeznań świadków lub z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności.

 

Rękojmia za wady

Ustawa przewiduje odpowiedzialność sprzedawcy za wady rzeczy w postaci rękojmi. Odpowiedzialność sprzedawcy powstaje niezależnie od tego, czy ponosi on winę za wadę i jest ściśle związana z przedmiotem sprzedaży. W ramach rękojmi kupujący ma możliwość żądania od sprzedawcy:

  • usunięcia wad,
  • wymiany rzeczy na wolną od nich albo
  • obniżenia ceny bądź
  • zniweczenia stosunku z umowy sprzedaży między stronami.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania rzeczy kupującemu, a w przypadku wad nieruchomości termin ten został wydłużony do 5 lat.

Jeśli chcą mieć Państwo pewność, że Państwa umowa sprzedaży została sporządzona prawidłowo, odpowiednio zabezpiecza Państwa interesy, w tym w zakresie rękojmi, zapraszamy do kontaktu.

https://jolantaoleszczuk.pl/wp-content/uploads/2021/10/kancelaria-logo-2-biale.png
ul. Ludwika Idzikowskiego 18a/22, 54-129 Wrocław
NIP: 9271906869

Obserwuj nas:

Jolanta Oleszczuk radca prawny Wrocław

Jolanta Oleszczuk ukończyła prawo oraz administrację na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej przedsiębiorców zdobywała już na początku studiów obsługując podmioty zajmujące się prowadzeniem działalności deweloperskiej.

Jolanta Oleszczuk. Kancelaria Radcy Prawnego 2021