OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Poniżej znajdzie Pan / Pani podstawowe informacje odnośnie przetwarzania Pani / Pana danych osobowych, wymagane przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WA (ogólne rozporządzenie o ochrony danych), zwanego dalej RODO.

I. Administrator danych, kontakt z Administratorem danych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Jolanta Oleszczuk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Jolanta Oleszczuk Kancelaria Radcy Prawnego pod adresem: ul. Idzikowskiego 18a/22, 54-129 Wrocław (dalej jako „Administrator”).

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: kancelaria@jolantaoleszczuk.pl, pod numerem telefonu 517 575 052 lub pisemnie na w/w adres działalności gospodarczej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy z Administratorem, otrzymania oferty handlowej, utrzymywania kontaktów biznesowych, odpowiedzi na korespondencję. W przypadku niepodania danych osobowych, konsekwencją będzie niemożliwość wykonania w/w czynności przez Administratora.

II. Zakres przetwarzanych danych osobowych

1. Dla potencjalnych klientów będących osobami fizycznymi: imię, nazwisko, nazwa, NIP, adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres e-mail, numer telefonu;
2. Dla potencjalnych klientów niebędących osobami fizycznymi: nazwa, NIP, REGON, KRS, adres siedziby, adres/ -y prowadzenia działalności gospodarczej;
3. Dla klientów, będących osobami fizycznymi którzy zawarli z Administratorem umowę o świadczenie pomocy prawnej: imię, nazwisko, NIP, adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres e-mail, numer telefonu, PESEL, seria i numer dowodu tożsamości, stan cywilny;
4. Dla klientów, niebędących osobami fizycznymi którzy zawarli z Administratorem umowę o świadczenie pomocy prawnej: nazwa, NIP, REGON, KRS, adres siedziby, adres/-y prowadzenia działalności gospodarczej;
5. Dla nadawców korespondencji: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, nazwa i adres siedziby firmy, adres e-mail, numer telefonu.

III. Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych:

1. Dla potencjalnych klientów będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej – podjęcie niezbędnych działań przed zawarciem umowy z Administratorem – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

2. Dla potencjalnych klientów innych niż opisanych w pkt 1.:
a) Przesyłanie oferty handlowej drogą elektroniczną – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
b) podjęcie niezbędnych działań przed zawarciem umowy z Administratorem – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

3. Dla klientów, będących osobami fizycznymi oraz niebędących osobami fizycznymi, którzy zawarli z Administratorem umowę o świadczenie pomocy prawnej:
a) zawarcie i wykonanie tej umowy – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) realizacja przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów podatkowych (m. in. wystawianie faktur, prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT, sporządzanie deklaracji podatkowych oraz informacji VAT_JPK itd.) – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi wypełnianie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych),
c) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4. Dla nadawców korespondencji – realizacja prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych w postaci utrzymywania kontaktów oraz prowadzenia korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

IV. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:

1. Upoważnionym pracownikom albo współpracownikom Administratora świadczącym usługi na rzecz Administratora na podstawie umów cywilnoprawnych,
2. Administratorom i dostawcom systemów informatycznych oraz usług hostingowych,
3. Przedsiębiorcom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie,
4. Przedsiębiorcom świadczącym usługi prowadzenia i badania ksiąg rachunkowych,
5. Doradcom podatkowym,
6. Przedsiębiorcom świadczącym usługi udostępniania podpisu elektronicznego w celu zawarcia umowy o świadczenie pomocy prawnej lub w celu podpisania dokumentów związanych ze świadczoną pomocą prawną,
7. Organom administracji publicznej, w tym Krajowej Administracji Skarbowej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz organom ścigania, organom wymiaru sprawiedliwości oraz komornikom sądowym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

V. Okres przechowywania danych osobowych

Pana / Pani dane przetwarzane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie porady prawnej lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych (w zależności, od tego, które z w/w zdarzeń nastąpi później).

VI. Uprawnienia przysługujące Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Panu / Pani prawdo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana / Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Panu / Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana / Pani danych osobowych (w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w takim przypadku wniesiony sprzeciw jest dla Administratora wiążący). W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pana / Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan / Pani prawo jej wycofania, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pana / Pani dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Panu / Pani także prawo do przenoszenia danych osobowych,
tj. do otrzymania od Administratora Pana / Pani danych osobowych
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które następnie może Pan / Pani przesłać innemu Administratorowi danych.

Powyższe uprawnienia może Pani/Pan zrealizować przy użyciu następujących danych Administratora:

Jolanta Oleszczuk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Jolanta Oleszczuk Kancelaria Radcy Prawnego pod adresem: ul. Idzikowskiego 18a/22, 54-129 Wrocław
adres e-mail: kancelaria@jolantaoleszczuk.pl
numer telefonu: 517 575 052

Przysługuje Panu / Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna Pan / Pani, że przetwarzani odbywa się w sposób niezgodny z prawem. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem.
W związku z przetwarzaniem Pan / Pani danych osobowych, decyzje dotyczące Pana / Pani nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).

https://jolantaoleszczuk.pl/wp-content/uploads/2021/10/kancelaria-logo-2-biale.png
ul. Ludwika Idzikowskiego 18a/22, 54-129 Wrocław
NIP: 9271906869

Obserwuj nas:

Jolanta Oleszczuk radca prawny Wrocław

Jolanta Oleszczuk ukończyła prawo oraz administrację na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej przedsiębiorców zdobywała już na początku studiów obsługując podmioty zajmujące się prowadzeniem działalności deweloperskiej.

Jolanta Oleszczuk. Kancelaria Radcy Prawnego 2021