Obsługa prawna firm

Zawiązywanie i rejestracja spółek

Kancelaria radcy prawnego świadczy kompleksowe usługi związane z rejestracją spółek w rejestrze przedsiębiorców. Doradzamy oraz przygotowujemy projekty umów spółek (aktów założycielskich).

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie zawiązywania i rejestracji spółek, w tym przygotowujemy niezbędne uchwały i załączniki do wniosków o rejestrację.

Kancelaria reprezentuje spółki prawa handlowego przed sądem rejestrowym w postępowaniach związanych z rejestracją spółki. Jeśli zdecydujecie się Państwo złożyć wniosek do sądu rejestrowego samodzielnie, udzielimy Państwu wszelkich niezbędnych informacji oraz porad prawnych.

Powyższe usługi kancelaria wykonuje w zakresie spółek prawa handlowego takich jak:

· spółka jawna

· spółka partnerska

· spółka komandytowa

· spółka komandytowo-akcyjna

· spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

· spółka komandytowo-akcyjna

· prosta spółka akcyjna

· spółka akcyjna

Do zawiązania spółki prawa handlowego niezbędne jest zawarcie umowy spółki (aktu założycielskiego, statutu), w odpowiedniej formie wskazanej w Kodeksie spółek handlowych. W umowie spółki (akcie założycielskim) wspólnicy spółki określają sposób funkcjonowania firmy. Kodeks spółek handlowych wyznacza ramy dla treści umowy spółki (aktu założycielskiego, statutu), jednak ustawa zawiera też regulacje pozwalające wspólnikom uregulować pewne kwestie odmiennie niż zostało to przewidziane w Kodeksie spółek handlowych.

Kancelaria udziela porad prawnych w tym zakresie tak aby dobrać odpowiednie, indywidualne i korzystne rozwiązanie dla funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa.

Przekształcanie spółek

Prowadzenie firmy wymaga dynamizmu i szybkich reakcji na zmieniające się warunki gospodarcze. Jednym ze sposobów dostosowania przedsiębiorstwa do dynamicznego środowiska jest przekształcenie spółki, a w konsekwencji zmiana jej formy prawnej.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych:

  • spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna oraz spółka akcyjna może być przekształcona w inną spółkę handlową
  • spółka cywilna może być przekształcona w spółkę handlową, inną niż spółka jawna
  • osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową, najczęściej w spółkę
    z ograniczoną odpowiedzialnością

Rejestr beneficjentów rzeczywistych

Ustawa z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na przedsiębiorców obowiązek wskazywania beneficjenta rzeczywistego oraz zgłaszania go do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Ustawodawca określił datę końcowa terminu do dokonania zgłoszeń na dzień 13 kwietnia 2020r. Dla podmiotów nowozarejestrowanych termin do dokonania zgłoszenia wynosi 7 dni. Taki sam termin został przewidziany dla zgłaszania wszelkich zmian ujawnionych uprzednio w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie ustalenia beneficjenta rzeczywistego oraz przygotowywania zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Umowy gospodarcze

Kancelaria świadczy usługi w zakresie sporządzania umów gospodarczych. Właściwe przygotowanie treści umów, dostosowanie formy umowy jest gwarancją należytego zabezpieczenia interesów reprezentowanej strony.

W tym zakresie kancelaria świadczy pomoc prawną polegającą na:

  • sporządzaniu projektów umów
  • negocjowaniu umów
  • opiniowaniu umów
  • zawieraniu ugód pozasądowych

Zbycie udziałów – zmiany w strukturze wspólników

Zbycie udziałów jest jednym ze sposobów częściowej lub całkowitej zmiany składu osobowego wspólników. Kancelaria świadczy pomoc prawną w przeprowadzaniu transakcji zbycia udziałów, ale też transakcji zbycia ogółu praw i obowiązków wspólników spółek osobowych.

Zgromadzenia wspólników/posiedzenia Zarządu

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie sporządzania protokołów z obrad zgromadzeń wspólników, czy posiedzeń Zarządu.

Często Zadawane Pytania (FAQ)

Jak ustalamy zasady współpracy?

Każda z Państwa spraw jest indywidualna i wyjątkowa, dlatego też wynagrodzenie ustalane jest w odniesieniu do danej sprawy, przed podjęciem współpracy. W oparciu o przedstawiony stan faktyczny sprawy wspólnie obierzemy najkorzystniejszy dla Państwa model wynagrodzenia. 

Jak umówić się na spotkanie?

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia terminu spotkania.

Jakie dokumenty należy przygotować na spotkanie?

Prosimy przygotować wszystkie dokumenty mające istotne znaczenie w sprawie, przy czym:
w przypadku drobnej porady prawnej, czy też zlecenia opracowania projektu umowy, bądź opinii prawnej wystarczą kserokopie, w przypadku dokumentów składanych do sądu lub organów administracji należy je przedłożyć w oryginale.

Jeśli w danej sprawie będzie to możliwe, wykonamy kserokopie dostarczonych oryginałów, a radca prawny poświadczy je za zgodność z przedłożonym oryginałem. Zastrzegamy, że w niektórych przypadkach dokumenty mogą wymagać poświadczenia notarialnego.

https://jolantaoleszczuk.pl/wp-content/uploads/2021/10/kancelaria-logo-2-biale.png
ul. Ludwika Idzikowskiego 18a/22, 54-129 Wrocław
NIP: 9271906869

Obserwuj nas:

Jolanta Oleszczuk radca prawny Wrocław

Jolanta Oleszczuk ukończyła prawo oraz administrację na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej przedsiębiorców zdobywała już na początku studiów obsługując podmioty zajmujące się prowadzeniem działalności deweloperskiej.

Jolanta Oleszczuk. Kancelaria Radcy Prawnego 2021